การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ชื่อ - สกุล : นางระบอบ ทองแท้
หลักสูตร : การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ผู้จัด : เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกจังหวัดน่านสพม.37
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 4 ตุลาคม 2562
วันที่สิ้นสุด : 4 ตุลาคม 2562
เอกสาร/หลักฐาน :