เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ชื่อ - สกุล : นางระบอบ ทองแท้
หลักสูตร : เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผู้จัด : สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 18 ธันวาคม 2562
วันที่สิ้นสุด : 18 ธันวาคม 2562
เอกสาร/หลักฐาน :