รูปแบบการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนตามแนวคิด GPAS 5Steps เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในยุคไทยแลนด์ 4.0
ชื่อ - สกุล : นางระบอบ ทองแท้
หลักสูตร : รูปแบบการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนตามแนวคิด GPAS 5Steps เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในยุคไทยแลนด์ 4.0
ผู้จัด : มหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 21 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่สิ้นสุด : 21 กุมภาพันธ์ 2563
เอกสาร/หลักฐาน :