กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคมเดิม) ระดับชั้น ม.1-ม.3
ชื่อ - สกุล : น.ส.พวงผกา ไชยชนะ
หลักสูตร : กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคมเดิม) ระดับชั้น ม.1-ม.3
ผู้จัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 4 กันยายน 2562
วันที่สิ้นสุด : 6 กันยายน 2562
เอกสาร/หลักฐาน :