การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอนโครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการศูนย์โรงเรียนศรีสวสัดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเครือข่ายโรงเรียนมหิดลนุสรณ์
ชื่อ - สกุล : นางระบอบ ทองแท้
หลักสูตร : การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอนโครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการศูนย์โรงเรียนศรีสวสัดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเครือข่ายโรงเรียนมหิดลนุสรณ์
ผู้จัด : ศูนย์โรงเรียนศรีสวสัดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเครือข่ายโรงเรียน มหิดลนุสรณ์
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 19 กรกฎาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 19 กรกฎาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :