คณะกรรมการจัดนิทรรศการ เปิดบ้านรัชมังคลาภิเษก สืบสานพระราชปณิธานลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาการศึกษาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ชื่อ - สกุล : น.ส.พวงผกา ไชยชนะ
หลักสูตร : คณะกรรมการจัดนิทรรศการ เปิดบ้านรัชมังคลาภิเษก สืบสานพระราชปณิธานลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาการศึกษาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ผู้จัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มโรงเรียนรัชมังคลาภิเษก
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 5 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่สิ้นสุด : 8 กุมภาพันธ์ 2562
เอกสาร/หลักฐาน :