ร่วมกิจกรรมเดินจาริกแสวงบุญ เตียวขึ้นดอย ตวยฮอยครูบา ไหว้สาพระธาตุดอยตุง
ชื่อ - สกุล : น.ส.พวงผกา ไชยชนะ
หลักสูตร : ร่วมกิจกรรมเดินจาริกแสวงบุญ เตียวขึ้นดอย ตวยฮอยครูบา ไหว้สาพระธาตุดอยตุง
ผู้จัด : จังหวัดเชียงราย
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 19 มีนาคม 2562
วันที่สิ้นสุด : 19 มีนาคม 2562
เอกสาร/หลักฐาน :