ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน มหิดลกรองแก้วแวววรรณ ครั้งที่ 12
ชื่อ - สกุล : น.ส.พวงผกา ไชยชนะ
หลักสูตร : ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน มหิดลกรองแก้วแวววรรณ ครั้งที่ 12
ผู้จัด : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระดับ : ภาค
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 10 สิงหาคม 2562
วันที่สิ้นสุด : 12 สิงหาคม 2562
เอกสาร/หลักฐาน :