ผ่านการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบด้วยบทเรียนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรกรรมการคุมสอบ
ชื่อ - สกุล : น.ส.พวงผกา ไชยชนะ
หลักสูตร : ผ่านการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบด้วยบทเรียนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรกรรมการคุมสอบ
ผู้จัด : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 30 พฤศจิกายน 2562
วันที่สิ้นสุด : 30 พฤศจิกายน 2562
เอกสาร/หลักฐาน :