ชีวิตวิถีใหม่และความฉลาดทางดิจิทับ
ชื่อ - สกุล : น.ส.พิมพ์ระวี แก้วอินทร์
หลักสูตร : ชีวิตวิถีใหม่และความฉลาดทางดิจิทับ
ผู้จัด : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 22 เมษายน 2564
วันที่สิ้นสุด : 22 เมษายน 2564
เอกสาร/หลักฐาน :