หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ชื่อ - สกุล : นางศรีกลอย ศิริวิไลซ์
หลักสูตร : หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้จัด : สพม.เขต 37
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 18 สิงหาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 18 สิงหาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :