อบรมครูพี่เลี้ยงหลักสูตรอบรมครูผู้สอนสะเต็มศึกษาด้านระบบทางไกล “ตรวจพันธุ์ ทันด่วน” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อ - สกุล : น.ส.พิมพ์ระวี แก้วอินทร์
หลักสูตร : อบรมครูพี่เลี้ยงหลักสูตรอบรมครูผู้สอนสะเต็มศึกษาด้านระบบทางไกล “ตรวจพันธุ์ ทันด่วน” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ผู้จัด : สพฐ.
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 1 เมษายน 2562
วันที่สิ้นสุด : 2 เมษายน 2562
เอกสาร/หลักฐาน :