อบรม ITA
ชื่อ - สกุล : น.ส.พิมพ์ระวี แก้วอินทร์
หลักสูตร : อบรม ITA
ผู้จัด : สพม.
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 9 สิงหาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 9 สิงหาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :