การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาครูในการวัดผลและประเมินผล
ชื่อ - สกุล : นางเบญจพร เมธาฤทธิ์
หลักสูตร : การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาครูในการวัดผลและประเมินผล
ผู้จัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 9 ตุลาคม 2562
วันที่สิ้นสุด : 10 ตุลาคม 2562
เอกสาร/หลักฐาน :