ได้ผ่านการอบรมความรู้ ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ
ชื่อ - สกุล : นายทังจี มาลีผดุง
หลักสูตร : ได้ผ่านการอบรมความรู้ ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ
ผู้จัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต1
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 23 พฤษภาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 23 พฤษภาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :