ผ่านการประเมินสมรรณะครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ Online
ชื่อ - สกุล : นายทังจี มาลีผดุง
หลักสูตร : ผ่านการประเมินสมรรณะครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ Online
ผู้จัด : สมาคมวิทยากรลูกเสือบุรีรัมย์
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 11 พฤษภาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 11 พฤษภาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :