อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครุู ม.1-3
ชื่อ - สกุล : น.ส.นันทนา เทพกัน
หลักสูตร : อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครุู ม.1-3
ผู้จัด : สถาบันการส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 14 พฤษภาคม 2562
วันที่สิ้นสุด : 14 พฤษภาคม 2562
เอกสาร/หลักฐาน :