ค่ายอบรมครูแกนนำเตรียมความพร้อมห้องเรียนออนไลน์ Cass Start สำหรับการวิจัย
ชื่อ - สกุล : นางศรีกลอย ศิริวิไลซ์
หลักสูตร : ค่ายอบรมครูแกนนำเตรียมความพร้อมห้องเรียนออนไลน์ Cass Start สำหรับการวิจัย
ผู้จัด : โครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา มหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 21 กันยายน 2562
วันที่สิ้นสุด : 22 กันยายน 2562
เอกสาร/หลักฐาน :