ประชุมปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ชื่อ - สกุล : นางศรีกลอย ศิริวิไลซ์
หลักสูตร : ประชุมปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ผู้จัด : สำนักงานเครือข่าย สมป.จังหวัดน่าน
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 4 ตุลาคม 2562
วันที่สิ้นสุด : 4 ตุลาคม 2562
เอกสาร/หลักฐาน :