ประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 4
ชื่อ - สกุล : นางศรีกลอย ศิริวิไลซ์
หลักสูตร : ประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 4
ผู้จัด : สำนักงานเครือข่าย สมป.จังหวัดน่าน
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 7 ตุลาคม 2562
วันที่สิ้นสุด : 7 ตุลาคม 2562
เอกสาร/หลักฐาน :