การปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนต้นนแบบการเรียนรู้ที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน
ชื่อ - สกุล : นางสุภา ครุฑเงิน
หลักสูตร : การปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนต้นนแบบการเรียนรู้ที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน
ผู้จัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับ : ภาค
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 7 พฤษภาคม 2562
วันที่สิ้นสุด : 9 พฤษภาคม 2562
เอกสาร/หลักฐาน :