ค่ายพัฒนาโครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ
ชื่อ - สกุล : นางสุภา ครุฑเงิน
หลักสูตร : ค่ายพัฒนาโครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ
ผู้จัด : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 25 สิงหาคม 2562
วันที่สิ้นสุด : 28 สิงหาคม 2562
เอกสาร/หลักฐาน :