การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้รองรับ"AEC"
ชื่อ - สกุล : นางสุภา ครุฑเงิน
หลักสูตร : การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้รองรับ"AEC"
ผู้จัด : กลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์
ระดับ : ภาค
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 22 สิงหาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 24 สิงหาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :