ค้นหาเมล็ดพันธ์พรสวรรค์ปัญญา10ด้าน ด้วยวิทยาศาสตร์ลายผิวนิ้วมือ
ชื่อ - สกุล : นางสุภา ครุฑเงิน
หลักสูตร : ค้นหาเมล็ดพันธ์พรสวรรค์ปัญญา10ด้าน ด้วยวิทยาศาสตร์ลายผิวนิ้วมือ
ผู้จัด : สมาคมพัฒนาวิชาชีพครูแแห่งประเทศไทย
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 29 สิงหาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 29 สิงหาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :