การอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง การเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน(Performance Agreement : PA)
ชื่อ - สกุล : นางศิริลดา เปียงชมภู
หลักสูตร : การอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง การเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน(Performance Agreement : PA)
ผู้จัด : โรงเรียนน่านนคร
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 25 ตุลาคม 2564
วันที่สิ้นสุด : 26 ตุลาคม 2564
เอกสาร/หลักฐาน :