การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่่อนนโยบายการจัดการศึกษาเรียนรวมสู่การปฏิบัติโดยใช้รูปแบบการประชุมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet
ชื่อ - สกุล : นางศิริลดา เปียงชมภู
หลักสูตร : การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่่อนนโยบายการจัดการศึกษาเรียนรวมสู่การปฏิบัติโดยใช้รูปแบบการประชุมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet
ผู้จัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 28 กันยายน 2564
วันที่สิ้นสุด : 28 กันยายน 2564
เอกสาร/หลักฐาน :