นำรูปแบบการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนตามแนวคิด GPAS 5 Steps เพื่อเสริมสร้างทักาะการเรียนรู้ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ชื่อ - สกุล : นางศิริลดา เปียงชมภู
หลักสูตร : นำรูปแบบการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนตามแนวคิด GPAS 5 Steps เพื่อเสริมสร้างทักาะการเรียนรู้ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ผู้จัด : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ระดับ : ภาค
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 1 พฤษภาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 1 พฤษภาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :