อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูในการวัดและประเมินผล
ชื่อ - สกุล : นายทรงศักดิ์ เนียมหอม
หลักสูตร : อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูในการวัดและประเมินผล
ผู้จัด : เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 4 ตุลาคม 2562
วันที่สิ้นสุด : 4 ตุลาคม 2562
เอกสาร/หลักฐาน :