ยกระดับคุณภาพและพัฒนาครูตามหลักสูตรแนวใหม่
ชื่อ - สกุล : นายทรงศักดิ์ เนียมหอม
หลักสูตร : ยกระดับคุณภาพและพัฒนาครูตามหลักสูตรแนวใหม่
ผู้จัด : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 18 มกราคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 18 มกราคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :