การใช้ google classroom
ชื่อ - สกุล : นายทรงศักดิ์ เนียมหอม
หลักสูตร : การใช้ google classroom
ผู้จัด : สำนักงานพื้นที่การศึกษาเขต 37
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 12 มิถุนายน 2563
วันที่สิ้นสุด : 12 มิถุนายน 2563
เอกสาร/หลักฐาน :