วิทยากรค่ายปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นปีที่ 1,4
ชื่อ - สกุล : นายทรงศักดิ์ เนียมหอม
หลักสูตร : วิทยากรค่ายปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นปีที่ 1,4
ผู้จัด : โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 1 กรกฎาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 1 กรกฎาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :