อบรมทางไกล การจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ
ชื่อ - สกุล : นางศรีกลอย ศิริวิไลซ์
หลักสูตร : อบรมทางไกล การจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ
ผู้จัด : สพม.37
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 28 มิถุนายน 2562
วันที่สิ้นสุด : 28 มิถุนายน 2562
เอกสาร/หลักฐาน :