อบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ชื่อ - สกุล : นายทรงศักดิ์ เนียมหอม
หลักสูตร : อบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผู้จัด : โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 25 พฤศจิกายน 2563
วันที่สิ้นสุด : 25 พฤศจิกายน 2563
เอกสาร/หลักฐาน :