โครงการเตรียมความพร้อมประเมิน o-net และ pisa
ชื่อ - สกุล : นายทรงศักดิ์ เนียมหอม
หลักสูตร : โครงการเตรียมความพร้อมประเมิน o-net และ pisa
ผู้จัด : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 4 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่สิ้นสุด : 4 กุมภาพันธ์ 2564
เอกสาร/หลักฐาน :