การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอนโครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้สำหรับผู้สอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563
ชื่อ - สกุล : น.ส.ณัฐธนา เหลืองเจริญรัศมี
หลักสูตร : การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอนโครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้สำหรับผู้สอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563
ผู้จัด : ศูนย์เครือข่ายรร.มหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 6 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่สิ้นสุด : 7 กุมภาพันธ์ 2564
เอกสาร/หลักฐาน :