การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ
ชื่อ - สกุล : นางศรีกลอย ศิริวิไลซ์
หลักสูตร : การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ
ผู้จัด : สพม.7
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 13 สิงหาคม 2562
วันที่สิ้นสุด : 13 สิงหาคม 2562
เอกสาร/หลักฐาน :