โครงการอบรมครูตามแนวหลักสูตรภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. หัวข้อภูมิศาสตร์เทคนิค
ชื่อ - สกุล : นางจุฑามาศ คำสม
หลักสูตร : โครงการอบรมครูตามแนวหลักสูตรภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. หัวข้อภูมิศาสตร์เทคนิค
ผู้จัด : สอวน.ร่วมกับคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 12 ตุลาคม 2561
วันที่สิ้นสุด : 13 ตุลาคม 2561
เอกสาร/หลักฐาน :