การทดสอบวัดความรอบรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย "ประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์"
ชื่อ - สกุล : นางวารุณี สิทธิชัย
หลักสูตร : การทดสอบวัดความรอบรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย "ประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์"
ผู้จัด : โรวเรียนสาธิตมัธยมมหาวิทยาลัยรายภัฎพระนครศรึอยุธยา
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 21 พฤษภาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 21 พฤษภาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :