เป็นคณะทำงานการประชุมการสร้างเครือข่ายจังหวัดของการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้นักจิตวิทยาเป็นฐาน
ชื่อ - สกุล : นางจุฑามาศ คำสม
หลักสูตร : เป็นคณะทำงานการประชุมการสร้างเครือข่ายจังหวัดของการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้นักจิตวิทยาเป็นฐาน
ผู้จัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 21 สิงหาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 22 สิงหาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :