อบรมครูแกนนำเพื่อเตรียมความพร้อมห้องเรียนออนไลน์ CassStart
ชื่อ - สกุล : น.ส.นันท์ณิภัค วังแสง
หลักสูตร : อบรมครูแกนนำเพื่อเตรียมความพร้อมห้องเรียนออนไลน์ CassStart
ผู้จัด : มหาวิทยาลัยพะเยา โครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 21 กันยายน 2562
วันที่สิ้นสุด : 22 กันยายน 2562
เอกสาร/หลักฐาน :