การอบรมหลักสูตรสำหรับข้าราชการผ่านระบบ E-Learning จาก www.thaihonesty.org
ชื่อ - สกุล : นางวาสนา อ่อนแก้ว
หลักสูตร : การอบรมหลักสูตรสำหรับข้าราชการผ่านระบบ E-Learning จาก www.thaihonesty.org
ผู้จัด : เครือข่ายสุจริตไทย
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 6 พฤศจิกายน 2562
วันที่สิ้นสุด : 6 พฤศจิกายน 2562
เอกสาร/หลักฐาน :