การทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไวรัส COVID-19 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ชื่อ - สกุล : นางวาสนา อ่อนแก้ว
หลักสูตร : การทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไวรัส COVID-19 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ผู้จัด : สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานี
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 27 มีนาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 27 มีนาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :