การศึกษาออนไลน์และการทดสอบความรู้ เรื่อง “การเรียนรู้กัญชาและกัญชงอย่างชาญฉลาดสำหรับประชาชน” ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ชื่อ - สกุล : นางวาสนา อ่อนแก้ว
หลักสูตร : การศึกษาออนไลน์และการทดสอบความรู้ เรื่อง “การเรียนรู้กัญชาและกัญชงอย่างชาญฉลาดสำหรับประชาชน” ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ผู้จัด : กระทรวงศึกษาธิการ
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 5 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่สิ้นสุด : 5 กุมภาพันธ์ 2564
เอกสาร/หลักฐาน :