การเรียนออนไลน์หลักสูตร “โควิด 19 และระบาดวิทยา”
ชื่อ - สกุล : นางวาสนา อ่อนแก้ว
หลักสูตร : การเรียนออนไลน์หลักสูตร “โควิด 19 และระบาดวิทยา”
ผู้จัด : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 8 มีนาคม 2564
วันที่สิ้นสุด : 8 มีนาคม 2564
เอกสาร/หลักฐาน :