ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาการคำนวณและออกแบบเทคโนโลยี บูรณาการกับการใช้โรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fobrication Lab)
ชื่อ - สกุล : น.ส.นันท์ณิภัค วังแสง
หลักสูตร : ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาการคำนวณและออกแบบเทคโนโลยี บูรณาการกับการใช้โรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fobrication Lab)
ผู้จัด : สหวิทยาเขต ศิลาทอง
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 8 ตุลาคม 2562
วันที่สิ้นสุด : 9 ตุลาคม 2562
เอกสาร/หลักฐาน :