การอบรมการใช้ Google Meet ในการจัดการเรียนรู้
ชื่อ - สกุล : นางวาสนา อ่อนแก้ว
หลักสูตร : การอบรมการใช้ Google Meet ในการจัดการเรียนรู้
ผู้จัด : โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 3 เมษายน 2563
วันที่สิ้นสุด : 3 เมษายน 2563
เอกสาร/หลักฐาน :