แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการพัฒนารูปแบบ/แนวทางการจัดการเรียนรู้ ระดับภาค
ชื่อ - สกุล : นายจักรกฤษณ์ พรมไชย
หลักสูตร : แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการพัฒนารูปแบบ/แนวทางการจัดการเรียนรู้ ระดับภาค
ผู้จัด : สำนักงานศึกษาธิการภาค 17
ระดับ : ภาค
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 13 พฤศจิกายน 2562
วันที่สิ้นสุด : 14 พฤศจิกายน 2562
เอกสาร/หลักฐาน :