หลักเกณฑ์ตามแนวทางการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว21/2560 ตามเกณฑ์ที่กำหนด
ชื่อ - สกุล : น.ส.ดารัสกานต์ พิยะ
หลักสูตร : หลักเกณฑ์ตามแนวทางการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว21/2560 ตามเกณฑ์ที่กำหนด
ผู้จัด : โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 20 มีนาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 20 มีนาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :