อบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 37
ชื่อ - สกุล : น.ส.ปัณฑิตา ไชยโย
หลักสูตร : อบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 37
ผู้จัด : ศูนย์บริการวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 15 ตุลาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 16 ตุลาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :