การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมวิทยากรครู โรงเรียนศูนย์ขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีการจัดการเรียนการสอนสู่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. รุ่น 2 (ภาคเหนือ)
ชื่อ - สกุล : นางนฤมล นิ่มพยา
หลักสูตร : การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมวิทยากรครู โรงเรียนศูนย์ขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีการจัดการเรียนการสอนสู่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. รุ่น 2 (ภาคเหนือ)
ผู้จัด : โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เครือข่ายโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ระดับ : ภาค
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 25 พฤษภาคม 2562
วันที่สิ้นสุด : 26 พฤษภาคม 2562
เอกสาร/หลักฐาน :